Deprecated: Function create_function() is deprecated in /home/ltmdzasm/domains/markthotel-jena.com/public_html/wp-content/plugins/php-code-widget/execphp.php on line 62
תקנות

תקנות

תנאים ותנאי הפרשת המרחק של שירותי markthotel-jena.com

סעיף 1
הגדרות

פירוש המונחים המשמשים בתקנות:

כתובת דואר אלקטרוני של השירות
מאמר – הצהרה תמציתית ותמציתית על תוספי תזונה או מכשירים רפואיים הזמינים למכירה בפולין, המכילה בפרט אלמנטים כמו תיאור ההרכב, תיאור המאפיינים, תיאור הפעולה, אופן השימוש, הערכת הביצועים, מידע על המקום בו יכול לקנות את המוצר, וגם הפניה (קישור) לאתר בו תוכלו לרכוש את המוצר,
טופס – טופס הבקשה הזמין באתר המאפשר למשתמש להירשם לאתר ולהקים חשבון משתמש,
צרכן – אדם טבעי אשר בהסכם השירות פועל למטרות שאינן קשורות ישירות לפעילותו העסקית או המקצועית;
חֶשְׁבּוֹן – פרופיל משתמש שנוצר עם ההרשמה, באמצעותו הוא יכול לפרסם מאמרים עם תוכן גרפי באמצעות טופס מיוחד, לפרסום אוטומטי באתר;
צד שלישי – אדם טבעי, אדם משפטי, וכן יחידה ארגונית שאינה אדם משפטי, אשר הוראותיו הספציפיות מעניקות יכולת משפטית, שאינה משתמש;
תַקָנוֹן – תקנות אלה למתן שירותים מרחוק;
שֵׁרוּת – אתר זמין בכתובת www.markthotel-jena.com, באמצעותו המשתמש רשאי להשתמש בשירות;
עמוד / ים – מנהל אתר ומשתמש;
דף שירות – אתר www.markthotel-jena.com;
הסכם למתן השירות – חוזה לפיו מנהל האתר מתחייב לספק את השירות למשתמש ללא תשלום, שנחתם מרחוק, כלומר כחלק ממערכת מאורגנת של כריתת חוזי מרחק, ללא נוכחות פיזית בו זמנית של הצדדים, תוך שימוש יחיד של אחד או אמצעים נוספים לתקשורת מרחוק (דרך האתר) עד לסיום החוזה כולל;
שֵׁרוּת – השירות הניתן על ידי מנהל האתר ללא עלות להקמת ותחזוק חשבון משתמש באתר, באמצעותו המשתמש רשאי לפרסם מאמרים בחינם יחד עם כל תוכן גרפי שיינתן, המתפרסם באופן אוטומטי באתר;
מִשׁתַמֵשׁ – אדם טבעי שיש לו חשבון, שהוא בן 18 ובעל יכולת משפטית מלאה (כולל הצרכן), וכן אדם משפטי או יחידה ארגונית שאינה אדם משפטי, שההוראות המיוחדות שלהם מעניקות יכולת משפטית;
מנהל אתר – markthotel-jena.com
תוכן גרפי – תמונות או גרפיקה שסופקו עם המאמר על ידי המשתמש המציג את המוצר אליו המאמר מתייחס.

סעיף 2
הוראות כלליות

התקנות מגדירות את כללי מתן השירות במרחק.
זכויות קניין רוחני לתכנים שאינם מסופקים על ידי המשתמש באתר, בפרט זכויות יוצרים וזכויות קניין תעשייתי בתחום השם, הדומיין והלוגו של האתר, כמו גם האלמנטים הגרפיים, המילוליים והמילוליים-גרפיים שלו (למשל. פריסה), תוכנת האתר וזכויות מסדי נתונים מוגנות על פי חוק ומוקנות על ידי מנהל האתר או הגופים איתם מנהל האתר חתם על הסכמים מתאימים.
מנהל האתר נוקט בצעדים בכדי להבטיח כי האתר פועל כראוי, ככל שנובע מהידע הטכני הנוכחי, ומתחייב להסיר כל אי סדרים באופן מתאים שדווח כראוי על ידי משתמשים, צדדים שלישיים או שזוהו על ידי מנהל האתר. .
המשתמש מבטיח כי כל תוכן שיספק למנהל האתר אינו פוגע בזכויותיהם של צדדים שלישיים, לרבות זכויות בלעדיות כלשהן.

סעיף 3
כללים לשימוש באתר

המשתמש מחויב במיוחד:

להשתמש באתר באופן שאינו מפריע לתפקודו, לרבות באמצעות תוכנה או התקנים ספציפיים,
להשתמש בכל תוכן שמפורסם באתר באופן שלא יהיה העתקה או שכפול, חלקי או כולו, של מרכיבי האתר, המוגנים בזכויות בלעדיות, בפרט מידע, תוכן, נתונים, תמונות, תמונות, ציורים , סמלים, תיאורים, מאמרים ושילוח.

סעיף 4
כריתת ההסכם למתן שירותים וכללי אספקת השירותים

המשתמש רשאי לפרסם מאמר המסופק על ידי המשתמש באתר, אליו ניתן לצרף תוכן גרפי. פרסום המאמר מתרחש ללא השתתפות מנהל האתר, כלומר מנהל האתר מספק רק את הכלים ואת משטח השרת בתוך חשבון המשתמש, ובאמצעותו המשתמש מזין באופן עצמאי תוכן ותוכן גרפי, אשר מוצגים אוטומטית באתר.
החוזה למתן השירות יושלם כאשר המשתמש יקבל את הדואר האלקטרוני המוזכר בסעיף 8 להלן.
על מנת לסיים את ההסכם למתן השירות באמצעות האתר, עליך להיכנס לאתר ולאחר מכן למלא את הטופס לפחות במידה המצוינת בהוראות בטופס, תוך נקיטת צעדים טכניים נוספים על בסיס המידע הקיים. בצורה.
את הטופס לסיום הסכם השירות ניתן למלא 24 שעות ביממה, בכל ימות השבוע.
ניתן ליצור קשר עם מנהל האתר באמצעות טופס יצירת הקשר בדף האתר 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
שליחת הנתונים הכלולים בטופס (שליחת הטופס) וכריתת הסכם השירות אפשרי רק לאחר קבלת תקנות אלה והסכמת המשתמש להעמיד לרשותו את החשבון לפני תום תקופת 14 הימים. לביטול מהסכם השירות.
תנאי הכרחי לכריתת הסכם השירות הוא אספקת הנתונים הנכונה בטופס. במקרה של ספקות של מנהל האתר באשר לנכונות הנתונים שנמסרו על ידי המשתמש, מנהל האתר מאמת נתונים אלה, למשל באמצעות פנייה למשתמש. אם אי אפשר ליצור קשר עם המשתמש או לאמת את הנתונים שמסר המשתמש מסיבות המיוחסות למשתמש, מנהל האתר אינו מסכם הסכם שירות.
מיד לאחר בחינת ואימות הטופס, המשתמש מקבל דואר אלקטרוני המאשר את כל המרכיבים המהותיים של הסכם השירות שנחתם. עם שליחת ההודעה המכונה במשפט הקודם, מופעל חשבון המשתמש.
המאמר (יחד עם כל תוכן גרפי) שפרסם המשתמש באמצעות טופס מיוחד המסופק כחלק מחשבון המשתמש מוצג באתר תוך 7 ימים מרגע שהוצג על ידי המשתמש לטופס בחשבון ואישור המשתמש.
המשתמש רשאי לסיים את הסכם השירות בכל עת על ידי הגשת הצהרה מתאימה למנהל האתר (מכתב שנשלח בדואר, בשליח או בדואר אלקטרוני) בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של האתר או בהתכתבות למנהל האתר. כתובת.

סעיף 5
מידע על משיכת החוזה על ידי הצרכן

למשתמש שהוא צרכן הזכות לסגת מההסכם למתן השירות תוך 14 יום מבלי למסור כל סיבה.
המועד האחרון לביטול ההסכם למתן השירות מסתיים לאחר 14 יום מיום ההסכם למתן השירות.
על מנת לממש את הזכות לסגת מהסכם השירות, המשתמש שהוא צרכן מחויב להודיע ​​בדואר אלקטרוני לכתובת הדואר האלקטרוני של השירות או בהתכתבות למנהל השירות על החלטתו לסגת מה הסכם שירות בדרך של הצהרה חד משמעית (מכתב שנשלח בדואר, בשליח או בדואר אלקטרוני).
המשתמש שהוא צרכן רשאי להשתמש בתבנית של טופס המשיכה מההסכם לצורך מתן השירות המפורסם באתר, אך אין זה חובה.
על מנת לעמוד במועד האחרון לביטול מהסכם השירות, די בכך שהמשתמש שהוא צרכן ישלח מידע בדבר מימוש זכותו לחזור בו מההסכם לפני המועד האחרון לחזור בו מההסכם לצורך מתן שֵׁרוּת.

סעיף 6
תלונות משתמשים

המשתמש רשאי להגיש תלונה או תביעה למנהל האתר בדבר מתן השירות, בעוד שמנהל האתר ישקול תלונות או תלונות בלבד:

נמסר בדואר לכתובת מנהל האתר,
התקבל באמצעות דואר אלקטרוני בכתובת הדואר האלקטרוני של מנהל השירות info@markthotel-jena.com.

המשתמש רשאי להגיש תלונה או תביעה באמצעות בא כוח, וייפוי הכוח צריך להיעשות בכתב, אלא אם כן ישנם תנאים עובדתיים ספציפיים המחייבים טופס כתוב עם אישור חתימה נוטריוני או רשמי.
המשתמש מחויב:

בתלונה או בתלונה ציין את שמך ואת שם המשפחה, כתובת הדואר האלקטרוני שלך (אי ציון כתובת הדואר האלקטרוני ימנע ממנהל האתר ליצור קשר עם המתלונן ולשקול את התלונה או התלונה) ומידע המציין את נושא התלונה או תלונה, כמו גם עמדתך בנושא המכוסה בתלונה או בתלונה,
יש לצרף את התלונה או את התביעה במקוריהם או בעותקי המסמכים הנוגעים לנושא התביעה או התביעה, אם הדבר נחוץ להבהרת נסיבות המקרה הרלוונטיות.

על המשתמש לשאוף להגיש את התלונה או התביעה מיד לאחר שנודע לו על הנסיבות המצדיקות הגשתה.
מנהל האתר משאיר תלונות או תלונות שאינן מכילות נתונים המאפשרות זיהוי המשתמש ללא התחשבות.
מנהל האתר, במהלך בחינת תלונה או תלונה, על מנת להבהיר את כל הנסיבות הרלוונטיות אליהן מתלוננת התלונה, רשאי לבקש מהמתלונן למסור מידע נוסף, הסברים או מסמכים אם:

תוכן התלונה או התביעה אינו יכול לקבוע כראוי את מטרתה או את עמדת המתלונן או
זה נחוץ לבדיקה מהימנה של התלונה או התביעה,

בכאב של השארת התלונה או התלונה ללא הכרה במקרה שהמתלונן לא מצליח לבצע פעולות או פעולות המאפשרות בחינת התלונה או התלונה.
מנהל האתר באופן מיידי, אך לא יאוחר תוך 21 יום מיום קבלת התלונה או התלונה, יגיב לתלונה שהוגשה, אשר תועבר למתלונן בכתובת הדואר האלקטרוני ממנה קיבל מנהל האתר את התלונה. או תלונה.
המשתמש רשאי בכל עת לבקש שהבעיה המהווה נושא הליך התלונה תיפתר על ידי צד שלישי ולצורך כך:

לפנות למגשר או למוסדות שלפניהם יתקיים הליכי הגישור בבקשה לביצוע גישור,
לפנות למוסד שלפניו יתקיימו הליכי הבוררות עם בקשה לעיון בתיק על ידי בית הדין לבוררות,
אם הוא צרכן, בקש עזרה מנציב תלונות הציבור לצרכנים או מגורם אחר הממלא תפקידים דומים.

בכתובת http://ec.europa.eu/consumers/odr יש פלטפורמה מקוונת ליישוב סכסוכים בין צרכנים ויזמים ברמת האיחוד האירופי (פלטפורמת ODR). פלטפורמת ה- ODR הינה אתר אינטראקטיבי ורב-לשוני עם חנות עצירה לצרכנים ויזמים המבקשים ליישב מחוץ לבית המשפט בסכסוך בדבר חובות חוזיות הנובעות מחוזה שירות מקוון.
על מנת להסיר את כל הספקות, ההוראה הנזכרת בסעיף 2. 8 או 9 לעיל אינו מהווה סעיף בוררות או הסכמה אוטומטית של מנהל האתר להשתתף בגישור או בהליכים ידידותיים.

סעיף 7
זכויות יוצרים

עם קבלת ההודעה האמורה בסעיף 4 פסקה. 8 לתקנות, המשתמש מעניק למנהל האתר רישיון לא בלעדי למאמר ולתכנים הגרפיים ללא עלות בתחומי השימוש הבאים:

בתחום הקלטות והעתקות עבודות – קיבוע ורפרודוקציה של עותקים של יצירות בכל פורמט ובכל טכניקה דיגיטלית;
במסגרת המסחר במקור או בעותקים שעליהם הוקלטו היצירות – שיווק המקור או העותקים באמצעות האתר;
במסגרת הפצת יצירות באופן שאינו מוגדר בנקודה 2 לעיל – תצוגה פומבית באתר, כמו גם שיתוף פומבי של העבודות באופן שיהיה לכולם גישה אליהן במקום ובזמן הנבחר על ידן באתר,
כניסה לזיכרון המחשב,
לשלב כל אחת מהיצירות כולן או חלקן עם יצירות אחרות לצורך הפצה משותפת,

הרישיון הנזכר בסעיף 1. 1 לעיל, מתרחש ללא מגבלות טריטוריאליות וזמניות (אין הגבלה).

§ 8
אַחֲרָיוּת

מנהל האתר אינו אחראי לבעיות טכניות או מגבלות טכניות בציוד המחשב, מכשיר הקצה, מערכת ה- ICT ותשתית הטלקומוניקציה המשמשים את המשתמש, המונעים מהמשתמש להשתמש כראוי באתר ובשירותים המוצעים באמצעותו.
מנהל האתר אינו אחראי על:

אובדן נתונים על ידי המשתמש הנגרם כתוצאה מכשל בציוד, במערכת או בנסיבות אחרות הנובעות מסיבות שאינן מיוחסות למנהל האתר;
ההשפעות של השימוש באתר על ידי המשתמש באופן שאינו עולה בקנה אחד עם החוק החל, הוראות התקנות או המכס שאומצו בעניין זה,
מהירות העברת נתונים והגבלות קשורות, הנובעות מנסיבות טכניות, טכנולוגיות או תשתיתיות שאינן מיוחסות למנהל האתר,
הפרה של זכויות צדדים שלישיים באמצעות תוכן (כולל גרפיקה) שמספק המשתמש.

§ 9
הוראות אחרונות

יישוב סכסוכים המתעוררים בין מנהל האתר לבין משתמש שאינו צרכן כפוף לבית המשפט בסמכותו לגבי כתובת מנהל האתר.
הכרה בהוראות בודדות בתקנות אלה באופן הקבוע בחוק כפסולות או לא יעילות, אינה משפיעה על תוקפן או יעילותן של יתר הוראות התקנות. במקום ההוראה הפסולה, יחול הכלל הקרוב ביותר למטרות ההוראה הפסולה וכל התקנות הללו.
למען הסר ספק, מנהל האתר שהוא רק ישות המאפשרת באמצעות כלי האתר ומשטחי השרת, פרסום והצגה אוטומטית של מאמרים ותכנים גרפיים באתר, שומר כי אין בכוונתו להציע קשר עם סימנים מסחריים, שמות מסחריים, יצרני סימנים וחברות שנעשה בהם שימוש באתר.
חל איסור להעתיק או לשכפל, בחלקם או במלואם, את מרכיבי האתר המוגנים בזכויות בלעדיות, בפרט מידע, תוכן, נתונים, תמונות, תמונות, ציורים, אייקונים, תיאורי מוצר ומותג, וכל תוכן האתר.
התקנות הנוכחיות מתפרסמות באתר באופן המאפשר אחסון ושליפה מרובה במהלך הפעילות הרגילה.

מנהל אתר זה עושה את מירב המאמצים להבטיח שהתכנים הכלולים בו נכונים במלואם, עם זאת, תוך התחשבות בכך שתכנים מסוימים עשויים להיות מתורגמים משפה שאינה שפת האתר, כל אי דיוקים או חריגות עלולים לנבוע מהתרגום.

error: Content is protected !!